Put alternative text here : no

Anonymitet og taushetsplikt

Anonymitet

Vi oppbevarer ikke opplysninger om deg hvis du ikke selv ønsker det. Eventuelle dokumenter med opplysninger om deg vi måtte ha etter din kontakt med oss, får du med deg hvis du ønsker det. Gjenværende dokumenter makuleres på forsvarlig vis.
Vi fører statistikk over bruken av våre tjenester, men de knyttes ikke opp mot navn eller gjenkjennbare opplysninger.
Beboere på huset skriver under en etisk taushetsplikt.
For å sikre din anonymitet hilser ikke ansatte på deg hvis de skulle møte deg i andre sammenhenger, så fremst du ikke hilser først. 

Taushetsplikt

Alle ansatte ved senteret har taushetsplikt jf. forvaltningsloven § 13 til 13 e, og jf. lov om kommunale krisesenter av 2009 § 5 der det står:
"Taushetsplikten gjelder også fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerskap, sivilstand, yrke, bosted, arbeidssted og andre opplysninger som kan røpe at noen har vært i kontakt med tilbudet" (www.lovdata.no).

Opplysninger til andre forvaltningsorgan kan i følge ovennevnte lover bare gis der det er nødvendig for å ivareta oppgavene til kommunen etter denne loven jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6.
Unntak er de tilfeller en vurderer at opplysninger bør gis for å forbygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade på noens helse. Opplysninger til barneverntjenesten kan gis der man mistenker at barn blir mishandlet og utsettes for omsorgssvikt jf. barnevernloven § 4-10, §4-11, § 4-12 og §4-24 (www.lovdata.no)