Put alternative text here : no

Beskyttelsestiltak

Krisesenteret har egne sikkerhetstiltak på huset, i tillegg vurderer vi alltid hvor stor trusselen er i samråd med den enkelte beboer.
Vi samarbeider med våre samarbeidspartnere som blant annet kan være politi, advokat, barneverntjeneste og andre krisesenter for å ivareta deg og dine eventuelle barns sikkerhet.

Vi har beskyttelses tiltak for deg som er utsatt for æres relatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Alle politidistrikt har en koordinator for familievold og seksuelle overgrep. Du kan kontakte politiet for å anmelde et forhold eller hvis du ikke har bestemt deg, drøfte anmeldelse. Du kan ha med deg en person som du har tillit til i møte med politiet. Politiet vil informere om muligheten til å begjære besøksforbud, voldsalarm og om du har rett til bistandsadvokat.
Midtre Hålogaland politidistrikt har ikke eget overgrepsmottak, i slike tilfeller blir den utsatte henvist til nærmeste sykehus.

Under har vi listet opp linker som kan være nyttige å lese for deg som trenger beskyttelse.

RVTS Nord
https://rvtsnord.no/fagomrader/vold-og-overgrep/konsultasjon-og-veiledning/

Politi og anmeldelse
https://www.politiet.no/rad/vold-i-nare-relasjoner/

Voldsalarm
Du kan lese mer om voldsalarm på politiets nettsider.
Politiets nettsider

Besøksforbud
Du kan lese mer om besøksforbud på Paragrafen.no
http://paragrafen.no/?id=47

Oppholdstillatelse på grunn av mishandling
Hvis du og dine barn blir utsatt for mishandling av ektefelle eller samboer kan du søke om oppholdstillatelse før tre år er gått, les mer på UDI  og Mira senteret sine nettsider.
http://mirasenteret.no

Overgrepsmottak
Les mer om overgrepsmottak på dixi sine nettsider.
http://www.dixi.no

Juridisk rådgivning for kvinner
http://jurk.no

Fri rettshjelp
Les mer om fri rettshjelp og andre spørsmål du måtte ha knyttet til advokat hjelp på advokatenehjelperdeg.no.
http://www.advokatenhjelperdeg.no