Put alternative text here : no

Om vold

Vold er et omfattende samfunnsproblem, et menneskerettsproblem, et demokratisk problem, et likestillingsproblem, et kriminalitetsproblem og et folkehelseproblem. Det finnes flere definisjoner av vold, kjønnsbasert vold og vold i nære relasjoner, basert på internasjonale bestemmelser og organisasjoner.


I Norge har forskning blant annet fra Sentio på oppdrag fra Barne-, ungdoms-og familiedirektoratet, tilgjengelig fra http://www.bufdir.no vist at volden som utøves i hjemmet rammer kvinner og barn hardest. 

Kvinner utsettes ofte for grov vold, der krenkelsene og mishandlingen ofte har vart over flere år. For menn som utsettes for vold i nære relasjoner regner man med store mørketall. Årsaksforholdene er mange, i tillegg til at menn ikke har hatt et krisesentertilbud før loven tredde i kraft i 2010. 

Ekteskap, samboerskap eller partnerskap bør være et uttrykk for respekt, omsorg og kjærlighet fra to mennesker som elsker hverandre.
Vold i nære relasjoner rokker ved alles oppfatning av hjemmet som et trygt sted.

Utsettes du for vold i nære relasjoner handler det om at du blir utsatt for fysisk og psykisk vold fra noen du er glad i, har tillit til eller en relasjon til. Hvis du føler deg redd i ditt eget hjem med bakgrunn i det ovenstående, ta kontakt så kan vi sammen prøve å finne løsninger.

 

 

Ulike typer Vold

  • Fysisk vold er alle fysiske handlinger som kontrollerer deg eller skader deg med det formål å få deg til å gjøre noe mot din vilje, eller stoppe å gjøre noe du vil gjøre. Eksempler på dette kan være at du blir slått med gjenstander, brennemerket, tatt kvelertak på eller blir holdt fast m.m.
  • Psykiskvold er alle måter og handlinger som blir gjort med det formål å kontrollere, skremme, skade eller krenke deg. Med dette menes at du lar deg dominere av den andre av en bakenforliggende makt eller trussel. Eksempler kan være at du blir isolert, anklaget (ofte for uriktige påstander), forhørt, ignorert, truet eller indirekte truet m.m.
  • Seksuell volder alle handlinger rettet mot din seksualitet som krenker, skremmer, smerter eller skader deg på en slik måte at du tvinges til å gjør noe du ikke selv ønsker.
  • Materiell vold er alle handlinger der ting og gjenstander blir knust eller ødelagt med det formål å skremme deg eller krenke deg. Det kan være å rasere møbler eller inventar, men også å ødelegge ting eller gjenstander som betyr mye for deg. Dette kan være gjenstander som du har fått i arv fra familie eller annet som du er spesielt glad i. Derfor kan den materielle volden være både skremmende og sårende for voldsutsatte.
  • Latent voldvirker i kraft av sin mulighet. Med det menes den volden du utsettes for når du vet at du kan utsettes for vold eller muligheten for den utfra tidligere voldshandlinger. Denne typen vold kan være med å kontroller deg selv om det ikke foreligger noen aktiv trussel fra voldsutøver.
  • Digital vold er trusler og trakassering via meldinger, overvåking og kontroll via mobiltelefon eller sosiale medier, eller stygge meldinger postet på nett. Innbefatter også trusler, trakassering og seksuelle overgrep som følge av kontakt etablert på nett. 
  • Vold i oppdragelsesøyemed er fysisk og psykisk avstraffelse som en del av oppdragelsen for å endre adferden til barn og unge.
  • Økonomisk Vold er kontroll over andres økonomi; den ene partneren nektes å ha kontroll over egen eller felles økonomi.
  • Strukturell vold er form for vold hvor sosiale strukturer eller sosiale institusjoner skader mennesker gjennom å forhindre at deres grunnleggende behov oppfylles.
  • Kjønnsbasert vold er kjønnsbasert vold mot kvinner er vold som rettes mot en kvinne fordi hun er kvinne, eller som rammer kvinner i uforholdsmessig stor grad. Kvinner utsettes for grov vold, omfattende kontroll, truende personforfølgelse, trusler, seksuell vold og partnerdrap i større grad enn menn.

Følelsen SKAM

Ofte føler de som har blitt utsatt for vold i nære relasjoner skam og skyld, og ofte har mange års mishandling tæret på selvtilliten. Du som er utsatt for vold skal ikke lure på om du kunne gjort eller sagt noe annerledes. Volden er alltid voldsutøvers ansvar, og aldri din. Det du kan gjøre er å finne de iboende kreftene du har i deg selv, ta kontroll over eget liv og beskytte dine eventuelle barn. Ta kontakt så hjelper vi deg.
 

Hjelp til sinnemestring og endring.

Vi har også noen telefoner til krisesenteret der personen ønsker å bli værende i forholdet, men ønsker at volden skal ta slutt. Det kan være et forhold der en person tyr til vold, eller at begge tyr til vold i forholdet for å løse konflikter.
Vi anbefaler da at dere tar kontakt med Lofoten og Vesterålen familievernkontor eller stiftelsen TRYGGERE  https://tryggere.no/sinnemestring/sortland/ .

Disse tilbyr sinnemestringskurs som gjennomføres av fagpersoner med denne typen kompetanse.

 Du kan også ringe Lofoten og Vesterålen familievernkontor på telefonnummer 46615660. En forutsetning her er at den eller de som utøver vold ønsker å gjøre noe med det.