Put alternative text here : no

Hva er vold

Per Isdal (2002) beskriver vold i sin bok " meningen med volden" som:

"Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil" (Isdal, 36: 2002).

I straffelovens § 282. Mishandling i nære relasjoner, defineres nære relasjoner som "nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje, slektning i rett oppstigende linje, noen i sin husstand eller noen i sin omsorg."

Det vil si at nære relasjoner også omfatter søsken, barn, foreldre, besteforeldre og barnebarn. I denne veiviseren inkluderes også storfamilie, partner, kjæresterelasjoner og bofelleskap som nære relasjoner.

Mange ønsker imidlertid å utvide begrepet «vold i nære relasjoner» fordi vold og seksuelle overgrep også kan skje i andre sosiale relasjoner som verken er familie eller fremmede. Eksempler er langvarige omsorgs- og pleierelasjoner og nære vennskapsbånd